Konkurs: świat tradycyjnych ozdób choinkowych

Galeria Sztuki Batko organizuje konkurs „Świat tradycyjnych ozdób choinkowych”

Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem i atmosferą poprzedzającą Święta. W ludowych zwyczajach okres ten wiązał się z wykonywaniem ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały się całe rodziny.  Ozdoby wykonywane były z bibułki, słomy, kolorowego papieru, wydmuszek jaj, orzechów… i świadczyły o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców.
Konkurs ma charakter otwarty, przewidziane są trzy kategorie wiekowe:
grupa:  3-9 lat; 10-15 lat, powyżej 16 lat

kryterium oceny prac:

  • nawiązanie do tradycji ozdoby choinkowej – technika wykonania uwarunkowana materiałami naturalnymi: można użyć np. bibułki, słomy, kolorowego papieru, orzechów, szyszek, pestek owoców, makaronu, piernika, ziaren zbóż… Ozdoby mogą być także wykonane na drutach czy szydełku. Forma dowolna – dopuszczalne bombki, łańcuchy, figurki, itp.  Pracę musi dać się powiesić na choince (zawieszka). Należy wziąć pod uwagę, że ozdoba nie może być zbyt ciężka – choinkowe gałązki są delikatne i nie można na nich wieszać ciężkich przedmiotów.
  • staranność wykonania
  • wrażenie artystyczne

Na konkurs można wykonać  maksymalnie do trzech prac od jednego uczestnika i dostarczyć do Galerii Sztuki Batko w Ochojnie, w terminie od 1 do 13 grudnia 2015. Prace grupowe nie będą brane pod uwagę.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883), a osoby niepełnoletnie dostarczają również oświadczenie rodziców lub opiekunów.

Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania nadesłanych prac na stronie internetowej, oraz  do umieszczania na wydawanych przez siebie materiałach. Mogą zostać też przekazane do dekoracji kościoła w Podstolicach lub innej instytucji w celu dekoracji choinek świątecznych.

Każda praca powinna być opisana wg wzoru:  imię i nazwisko, adres e-mail lub telefon

Oświadczenie

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………..

Wiek…………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………

Adres e-mail, telefon………………………………………………………………………………..

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres e-mail oraz wiek i datę urodzenia,  dla celów związanych z konkursem  „Świat tradycyjnych ozdób choinkowych” i wykorzystaniem dostarczonych prac.

………………..………………….                                                                       ………………………………….…………..

 miejscowość, data                                                                                                           podpis uczestnika/ rodzica

Organizator przewiduje przyznanie po jednej nagrodzie głównej w każdej kategorii wiekowej. Będą to nagrody rzeczowe o wartości do 150 zł brutto każda. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia wyróżnień w dowolnej konfiguracji.